New Frontier Church (sunday worship)

 

강자와 약자의 불편한 진실 (15:1-13)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

2014 6 16일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

Direct download: 0615.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 8:02pm EST

넌 수박? 난 토마토! (롬 2:17-29)

 

넌 수박? 난 토마토! (2:17-29)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

2014 61일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

Direct download: 0601.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 7:26am EST

 

알고 있어? (사도행전 17:16-31)

 

뉴프론티어 교회

최기훈 목사

2014 525일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

Direct download: 0525.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 5:54pm EST

어긋난 제자도 (8:27-34)

 

프론티어 교회

김응신 목사

2014 518일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

Direct download: 0518.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 7:56pm EST

 

교회같은 가정, 가족 같은 교회 (2:42-47)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

2014 511일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

Direct download: 0511.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 7:50pm EST

 

사랑은 진심이다 (21:1-14)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

 

2014 5 4일 주일 예배

 

www.newfrontierchurch.net

Direct download: 0504.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 6:28pm EST

주님, 요즘 제 맘이 말이 아니에요 (14:16-27)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

2014 4 27일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

Direct download: 0427.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 8:32am EST

 

부활을 살라 (5:19-29)

 

뉴프론티어 교회

류인현 목사

2014 4 20일 주일 예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

 

Direct download: 0420.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 6:18pm EST

현대 그리스도인들이 잃어버린 한 가지 (눅 19:11-27)

 

뉴프론티어교회

류인현 목사

2014 4 13주일예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

 

Direct download: 0413.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 7:52pm EST

아버지처럼 (눅 15:11-32) - 김원진 목사

아버지처럼 (15:11-32)

 

뉴프론티어교회

김원진목사

2014 4 6주일예배

www.newfrontierchurch.net

 

 

 

 

Direct download: 0406.mp3
Category:Sunday Worship -- posted at: 7:59pm EST